Безплатна доставка в цяла България над 69 лева

Обадете ни се

0879696918

Последвайте ни

Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ zabavni-stikeri.com ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящата страница съдържа Общи условия, съгласно които Търговеца предоставя услуги на Клиента си посредством www.zabavni-stikeri.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Приемем поръчката”, Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.zabavni-stikeri.com, съхранение на IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация.
 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.zabavni-stikeri.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на Търговеца.
 4. След кликане на бутона “Приемем поръчката“, потребителите се съгласяват да закупят продуктите, намиращи се в Потребителската кошница. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 5. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, Клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.
 6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с/без ДДС.

IIДОСТАВКА

7. След предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска стоката да бъде загубена и/ или повредена при транспортирането и/ или доставката до указаните от Клиента населено място и адрес. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8.Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за създалата се ситуация. В случаите когато от Търговеца са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8а. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,

Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ЦЕНИ

 1. Крайните цени, калкулирани он-лайн, след финалното потвърждение на желаната поръчка и начина на получаване на заявените стоки, включват всички разходи по опаковането, транспортирането и доставката до указаните от страна на Клиента населено място и адрес на получаване. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА:

 1. Клиентът има неограничено право, без задължителна регистрация, да разглежда и поръчва обявените продукти от каталога на www.zabavni-stikeri.com
 2. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. В ролята си на потребител, Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Като потребител, Клиентът е длъжен незабавно да уведомява Търговеца  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения на страницата на www.zabavni-stikeri.com начин.
 5. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по транспортирането и доставката, освен в случаите, когато същата е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА:

 1. Търговецът няма задължението поради обективната невъзможност да контролира начина, по който Клиента, в ролята си на потребител използва предоставяната чрез Интернет магазина на www.zabavni-stikeri.com онлайн услуга.
 2. Търговецът има правото, но не и задължението да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.zabavni-stikeri.com
 3. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо своите клиенти като потребители на сайта, както и по отношение на трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.zabavni-stikeri.com
 4. След получаване на плащането, търговецът се задължава да достави в срок заявената за покупка стока, както и да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен.

19. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/ клиенти, независимо дали са регистрирани или не.

 1. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя/ клиента, изпратено на следния e-mail адрес sales@zabavni-stikeri.com

20a Търговецът събира и използва информацията за да подобрява предлаганите продукти и онлайн услуги на www.zabavni-stikeri.com.

20б Търговецът се задължава всички цели, за които ще използва тази информация да бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, както и добрите нрави.

 1. Търговецът  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен или в състояние да предвиди – включително, случаи на случайни събития, бедствия и аварии, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън негов контрол.
 2. Търговецът има право да използва опцията кукита (cookies) на компютрите на своите потребители. Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Клиента/ потребителя и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

23. Търговецът гарантира на своите Клиенти/ потребители конфиденциалността на предоставената от тях информация, както и техните лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия (за целите на транспортирането и доставката на стоките). Търговецът защитава личните данни на Клиента/ потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора (за целите на транспортирането и доставката на поръчаните стоки). Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента/ потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента/ потребителя или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и Търговецът е длъжен да предостави тази информация по силата на закона.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

 1. Настоящите Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от страна на Търговеца, който има правото и да променя характеристиките на предоставяните продукти и услуги и настоящите Общи условия, както и на основание възможни промени в българското законодателство. В тези случаи Търговецът се задължава да уведоми Клиента/ потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията и предостави достатъчен срок на Клиента/ потребителя да се запознае с тях. В дадения срок, ако Клиентът/ потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Клиентът/ потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то тогава Търговецът има право веднага да спре и/ или прекрати предоставянето на услугите по отношение на конкретнния Клиент/ потребител.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 27. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 28. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на zabavni-stikeri.com.

Използване на “бисквитки” (cookies) в zabavni-stikeri.com

Защо е нужно съгласие за използване на бисквитките?

Съгласно разпоредбите и регулациите на ЕС се предвижда възможността всеки потребител да има право на информирано съгласие при избора да ползва или не даден сайт, който използва бисквитки (cookies) за различни цели за оптимизация и подобряване на потребителските възприятия за сайта. В изпълнение на тези законови директиви, които касаят и сайтовете в България, zabavni-stikeri.com дава информация на своите потребители за използваните бисквитки.

Сайтът zabavni-stikeri.com използва бисквитки от Google Inc., Facebook и е възможно да използва и бисквитки на трети страни. С цел подобряване на обслужването на потребителите, сайтът използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, при която не се идентифицират лично отделните посетители, както и пиксели за ремаркетиране на Google и Facebook с цел оптимално насочване на рекламите според интересите на конкретния потребител. Разкриване на информация на трети лица не се извършва. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

Избиране на бутон „Разбрах“ означава, че вие приемате условията за използване на бисквитки от zabavni-stikeri.com.

Повече информация относно бисквитките може да бъде намерена на следните адреси:

Как Google използва бисквитките, за да предоставя по-добро рекламно съдържание – http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Връщане на стока

В 30 дневен срок Вие можете да върнете или замените артикула, ако спазвате следните условия:

 • Артикула не е с нарушен търговски вид (не трябва да е скъсан, одраскан, ползван, мит, пран).
 • Не е скъсан поради неправилно ползване.
 • Запазена оригинална опаковка и аксесоари, ако е имало такива.
 • Разходите по куриери се заплащат от клиента.
 • Стоката се връща заедно с касовата бележка
 • Ние използваме zabavni-stikeri.com (с офис на регистрация в България, София, ул. Клокотница 71, ДДС №BG201819606, ЕИК:201819606, sales@zabavni-stikeri.com, телефонен номер +359879696918), софтуер за маркетинг автоматизация за електронна търговия с цел анализиране, профилиране и изпращане на персонализирана комуникация и оферти.
 • Тези действия нямат правно действие или друг значителен ефект върху потребителите. Единствените последици за потребителя при използване на методи за профилиране биха довели до получаване на персонализирани маркетингови оферти и намаления. Всеки потребител има право на отказ от профилиране и получаването на търговска комуникация, без да има друг ефект, различен от този на неполучаването на персонализирани маркетингови оферти и намаления.
 • За целите на обработката на данни, профилиране (проследяване на действия) и взамоидействие с уебсайта, zabavni-stikeri.com събира и съхранява автоматично следните данни: имейл адрес на потребителят, телефонен номер, имена, пол, адрес, град, окръг, дата на раждане, номер (ID) на поръчката, код за намаление, стойност на код за намаление, стойност на поръчката, стойност на доставката, цена на продукти, продукт/и, вариации на продукти, IP, браузър, операционна система, бисквитка, местонахождение спрямо IP, дата и час, разгледани страници, категория/и, марка/и, щракване върху снимка, захождане с мишката върху бутон за добавяне в количката, скролиране надолу-нагоре, добавяне в количката, премахване от количката, избор на вариации, добавяне в списък с желани, коментар, харесване и споделяне във Facebook, посещение на Помощни страници.
 • Групата от таргетирани субекти са посетители, регистрирани потребители и клиенти на уебсайта, според случая и избраната услуга. Данните на посетителите ще бъдат съхранени за срок от 2 месеца, а данните на регистрираните потребители и клиенти ще бъдат съхранени за срок от 3 години.
 • При доставяне на Услугата до Клиента, zabavni-stikeri.com използва услуги от трети страни (Подизпълнители) намиращи се в ЕИП и САЩ (само за Push Известия), а трансфера на лични данни се основава на Защитата на личните данни между ЕС и САЩ; данните се съхраняват само през периода на договора между двете страни;
 • Бисквитки: Уеб Сайта трябва да използва „бисквитка“ от първа страна, както и да предостави достъп до нейната информация на zabavni-stikeri.com. „Бисквитката“ се поставя от уебсайта и по този начин може да се използва само във връзка с този уебсайт. Следователно връзката между вътрешното проследяване на потребителите на този уеб сайт и проследяването им на други уеб сайтове не е технически възможно чрез една ѝ съща „бисквитка“.
 • За да се отпишете или откажете (opt-out) от zabavni-stikeri.com, моля изпратете имейл до sales@zabavni-stikeri.com .
Безплатна доставка

На всички поръчки над 69 лева

30 Дни право на връщане

Гарантиран период

100% Сигурност на плащането

PayPal / MasterCard / Visa